دفتر اصلی : گیشا، نبش خیابان ۲۵، پلاک ۳۲۸

تلفن : ۸۸۲۴۹۹۷۸۸۶۰۱۸۱۷۴ –  ۸۸۲۷۵۱۵۹ – ۸۸۲۷۶۴۹۰- ۸۸۲۶۵۶۶۴   (۹۸۲۱+)

فکس : ۸۸۲۶۷۸۵۵ (۹۸۲۱+)

شعبه : کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص، خیابان سپاه اسلام، پلاک ۷۵

تلفن : ۴۴۹۰۱۳۹۰ (۹۸۲۱+)

فکس: ۴۴۹۰۱۸۱۱ (۹۸۲۱+)